top of page

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ VIDEO ON DEMAND

Δια των κατωτέρω όρων χρήσης ρυθμίζεται και διέπεται η σχέση μεταξύ της Κ. ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗ ( KΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΗ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π, κάτοικος Παλλήνης  Αττικής οδός  ΟΛΥΜΠΙΑΣ 7,   ΤΚ:  15351, με ΑΦΜ 117413791, ΔΟY ΠΑΛΛΗΝΗΣ) η οποία για συντομία εφεξής θα αναφέρεται ως “Πάροχος” και του μοναδικού προσώπου – χρήστη ο οποίος για συντομία θα αναφέρεται ως “χρήστης” που επιθυμεί να κάνει χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών θέασης video on demand

Η κατανόηση και η ανεπιφύλακτη αποδοχή των εν λόγω όρων χρήσης είναι απαραίτητος όρος για την παροχής της υπηρεσίας θέασης video on demand. Ο χρήστης δηλώνει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα του παρόντες όρους χρήσης.

 

1. Ορισμοί

1.1. Περιεχόμενο: Το οπτικοακουστικό υλικό που παρέχεται κατόπιν αίτησης διάθεσης και μετάδοσης (video on demand) που αφορά σε ενημερωτικά – εκπαιδευτικά βίντεο και καθίσταται προσιτό στον χρήστη για όσο χρονικό διάστημα έχει συμφωνηθεί.

1.2. Χρήστης: Το φυσικό πρόσωπο το οποίο καταβάλλοντας το αντίτιμο που έχει συμφωνηθεί και αποδεχόμενο τους παρόντες όρους αποκτά πρόσβαση στο περιεχόμενο προκειμένου να το παρακολουθήσει κατά βούληση και όταν το επιθυμεί (video on demand).

1.3. Υπηρεσία θέασης κατά βούληση (video on demand): Η υπηρεσία δια της οποίας δύναται ο χρήστης, αφού έχει αποδεχθεί τους παρόντες όρους και καταβάλει το συμφωνηθέν αντίτιμο, να αποκτήσει αυστηρά προσωπική πρόσβαση στο περιεχόμενο, όταν και όποτε το επιθυμεί και πάντα εντός του ορισμένου από τον πάροχο χρονικού ορίου,  δια των συνδεδεμένων στο διαδίκτυο συσκευών του. Το χρονικό διάστημα εντός του οποίου είναι διαθέσιμο το περιεχόμενο για κάθε χρήστη καθορίζεται από τον πάροχο και αναφέρεται αναλυτικά στο σχετικό σημείο του παρόντος ιστοτόπου.

 

 

2. Υπηρεσία VOD

2.1. Η υπηρεσία VOD επιτρέπει στον Χρήστη να εγγραφεί, να πληρώσει το αντίτιμο που ορίζεται από τον πάροχο για το περιεχόμενο που επιθυμεί και να αποκτήσει πρόσβαση στο περιεχόμενο, για αυστηρά προσωπική και μη εμπορική χρήση, όταν και όποτε αυτός το επιθυμεί, πάντα όμως εντός του χρονικού πλαισίου που έχει τεθεί από τον πάροχο πριν από την αποδοχή των όρων και την καταβολή του αντιτίμου.

Απαραίτητη για την πρόσβαση στην υπηρεσία VOD και το περιεχόμενο είναι η ύπαρξη κατάλληλου υλικοτεχνικού εξοπλισμού ήτοι συσκευών που δύνανται να συνδεθούν στο διαδίκτυο και ενεργή σύνδεση με αυτό.

2.2. Η πρόσβαση στο περιεχόμενο και η θέαση του παρέχεται κάθε φορά σε μία συσκευή χωρίς να είναι δυνατή η ταυτόχρονη – παράλληλη θέαση – πρόσβαση και από άλλη έτερη συσκευή. Απαγορεύεται ρητά, η κατά παράβαση των παρόντων όρων, παραχώρηση ονόματος και κωδικών χρήστη σε τρίτο πρόσωπο, και επισημαίνεται ότι βρίσκονται σε ισχύ τεχνικά μέσα προς αποτροπή κάθε απόπειρας παράλληλης – ταυτόχρονης θέασης περιεχομένου.

 

3. Ενεργοποίηση Υπηρεσίας – Καταβολή Αντιτίμου

3.1. Για την πρόσβαση στο περιεχόμενο απαιτείται η καταβολή του συμφωνηθέντος αντιτίμου και η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης.

3.2. Ο χρήστης υποχρεούται να παρέχει αληθείς, έγκυρες και ακριβείς πληροφορίες για τα στοιχεία του όπως αυτά του ζητούνται κατά το στάδιο της καταβολής του αντιτίμου. Ο Χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για την ακρίβεια των ανωτέρω πληροφοριών και ιδίως για την ηλεκτρονική διεύθυνση του (email) που παρέχει η οποία και είναι απαραίτητη για την πρόσβαση στο περιεχόμενο.

 

4. Διακοπή παροχής υπηρεσίας

4.1. Ο πάροχος διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση που διαπιστώσει την παραβίαση εκ μέρους του χρήστη των όρων χρήσεως, να διακόψει την πρόσβαση του χρήση στο περιεχόμενο. Στην περίπτωση αυτή καταπίπτει ως ποινική ρήτρα (η οποία συμφωνείται από τα μέρη ως εύλογη) το καταβληθέν εκ μέρους του χρήστη αντίτιμο, επιφυλασσομένου του παρόχου να αναζητήσει από το χρήστη τυχόν περαιτέρω αποζημίωση για ζημία που υπέστη από την παραβίαση των όρων χρήσης.

 

5. Υποχρεώσεις και δηλώσεις Παρόχου

5.1  Η προβολή του περιεχομένου και η ποιότητας της ενδέχεται να διαφέρει από συσκευή προβολής σε συσκευή προβολής (υπολογιστή ή άλλη) και δύναται να επηρεασθεί από διάφορους παράγοντες, όπως ενδεικτικά η ταχύτητα σύνδεσης του Χρήστη στο διαδίκτυο και η τοποθεσία του.

5.2 Κατ΄ αποτέλεσμα, ο πάροχος δεν ευθύνεται για τεχνικά προβλήματα όπως, ενδεικτικά, στην ταχύτητα προβολής, στην ευκρίνεια κλπ. τα οποία οφείλονται σε ελλιπή ή ελαττωματικό εξοπλισμό του Χρήστη ή λόγω μειωμένης ταχύτητας πρόσβασης στο διαδίκτυο, για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου του Χρήστη ή/και ο ίδιος ο Χρήστης.

5.3. Ο πάροχος έχει λάβει και λαμβάνει όλα τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη θέαση του περιεχομένου καθώς και για την αποκατάσταση τυχών βλαβών ή τεχνικών προβλημάτων – αστοχιών που θα του αναφέρει ο χρήστης, εφόσον αυτά οφείλονται στον Πάροχο. Αντιθέτως δεν οφείλει να αποκαθιστά τυχόν βλάβες ή τεχνικά προβλήματα – αστοχίες που οφείλονται στον τεχνικό εξοπλισμό του Χρήστη ή στην ταχύτητα πρόσβασης του στο διαδίκτυο.

5.4. Τα πνευματικά δικαιώματα του παρεχόμενου περιεχομένου (VOD) ανήκουν αποκλειστικά στον Πάροχο και απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική του με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτρονικό, μηχανικό, ή φωτοτυπικό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια.

 

6. Υποχρεώσεις του Χρήστη

6.1 Η πρόσβαση στο περιεχόμενο παρέχεται αποκλειστικά για προσωπική και όχι εμπορική χρήση. Ο Χρήστης δηλαδή αποκτά δυνατότητα πρόσβασης υπό τους παρόντες όρους χρήσεως, η οποία είναι περιορισμένη, όχι αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη σε τρίτον και χρονικά οριοθετημένη και πάντα αναφερόμενη στο περιεχόμενο  για το οποίο έχει καταβάλλει το αντίτιμο.

  Απαγορεύεται ρητά:

Ι. Η με κάθε τρόπο δημόσια παρουσίαση του περιεχομένου ήτοι πέραν της ιδιωτικής χρήσης αποκλειστικά από τον Χρήστη.

ΙΙ. Η αναπαραγωγή του περιεχομένου για σκοπούς εμπορικούς ή άλλους που δεν προβλέπονται στους παρόντες όρους χρήσης και ο με κάθε τρόπο διαμοιρασμός, πώληση, μίσθωση, διάθεση και διανομή του περιεχομένου και η με κάθε τρόπο εμπορική εκμετάλλευση του.

ΙΙΙ. Το κατέβασμα, η μεταφόρτωση, η αποθήκευση και η δημιουργία αντιγράφων του περιεχομένου καθώς και η με οποιαδήποτε τρόπο βιντεοσκόπηση, μαγνητοσκόπηση, αντιγραφή ή λήψη ή καταγραφή στιγμιοτύπων από την οθόνη θέασης του χρήστη. Από την ανωτέρω απαγόρευση εξαιρούνται τα προς κατέβασμα, μεταφόρτωση και αποθήκευση αρχεία τύπου .pdf και .xml τα οποία δύναται ο Χρήστης να μεταφορτώσει και να αποθηκεύσει προκειμένου όμως να τα χρησιμοποιήσει για αυστηρά προσωπική του χρήση χωρίς να μπορεί να τα παρουσιάσει δημοσίως ή να τα εκμεταλλευτεί εμπορικά όπως ακριβώς η απαγόρευση αυτή προβλέπεται στις παραγράφους του παρόντος άρθρου υπό Ι., ΙΙ., IV. και V.

IV. Η παράκαμψη, διαγραφή, απενεργοποίηση κλπ. οποιασδήποτε προστασίας του περιεχομένου.

V. Η με οποιαδήποτε τρόπο διάθεση ή παραχώρηση της πρόσβασης στο περιεχόμενο σε τρίτου ακόμα και χωρίς αντάλλαγμα.

Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω υποχρεώσεων ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την πρόσβαση του Χρήστη στο περιεχόμενο σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό 4.1.

 

7. Επιστροφή αντιτίμου

Μετά την καταβολή του αντιτίμου από τον Χρήστη δεν είναι δυνατή η εκ μέρους του υπαναχώρηση από τη σύμβαση και η επιστροφή του καταβληθέντος αντιτίμου σε αυτόν.

 

8. Πληροφορίες για τη χρήση των Υπηρεσιών του Παρόχου σύμφωνα με το νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης («GDPR»)

Ο Πάροχος τηρεί και εφαρμόζει όλες τις απαραίτητες πολιτικές και τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα για να εξασφαλίζει την ενδεδειγμένη προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών σύμφωνα με το νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης («GDPR»).

Κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα του συλλέγεται αυτόματα η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή ή της συσκευής  του επισκέπτη για σκοπούς ασφάλειας των συναλλαγών και τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων προς εξυπηρέτηση του πελάτη. Για την απλή περιήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα, το δεν συλλέγεται  κανένα άλλο προσωπικό δεδομένο.

8.1. Γιατί ο Πάροχος θα επεξεργαστεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ) και τα Ειδικής Κατηγορίας Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΚΔΠΧ) του Πελάτη;

Με την χρήση των  υπηρεσιών που πραγματοποιεί ο Χρήστης μέσω της ιστοσελίδας του παρόχου, δηλώνει ότι θέλει να αναλάβει ο πάροχος για λογαριασμό του την ολοκλήρωση της υπηρεσίας παροχής πρόσβασης σε βιντοσκοπημένο υλικό. Ο Πάροχος βάσει των πληροφοριών/δεδομένων που δηλώνει ο Χρήστης στη μεταξύ τους επικοινωνία για την επικείμενη συνεργασία, θα πρέπει να τον εντάξει σε μια ομοιογενή κατηγορία και να υπολογίσει, βάσει των δηλώσεών του, την κατάλληλη και αναλογική για τον Πελάτη υπηρεσία.

Για να γίνει αυτό, είναι αναγκαίο να δηλώσει ο Χρήστης τα συγκεκριμένα ΔΠΧ ή/και τα ΕΚΔΠΧ που αναφέρονται στα σχετικά πεδία της φόρμας εγγραφής. Τα στοιχεία αυτά είναι αντικειμενικά ουσιώδη για την εκπλήρωση του σκοπού και τη λειτουργία της παρεχόμενης υπηρεσίας. Η σωστή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τα στοιχεία που ζητά ο Πάροχος συνιστούν υποχρέωσή του Χρήστη από τον νόμο. Είναι πιθανό ανακριβής ή ελλιπής πληροφόρηση για τα στοιχεία που ζητά ο Πάροχος να θεμελιώσει δικαίωμα να ζητήσει ο Πάροχος ακόμα και την ακύρωση ή καταγγελία της παρεχομένης υπηρεσίας οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Για όσο χρόνο θα παραμένει σε ισχύ η παρεχόμενη υπηρεσία πρόσβασης στο περιεχόμενο ο Πάροχος θα επεξεργάζεται τα δεδομένα του Χρήστη που είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία της, με βάση τη ρητή συγκατάθεση που θα έχει  χορηγήσει ο Χρήστης κατά την καταβολή του αντιτίμου ή σε τυχόν άλλο μεταγενέστερο στάδιο. Ο Πάροχος συλλέγει και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών με την εγγραφή τους στις υπηρεσίες του. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και αποθηκεύονται (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail,επαγγελματική ιδιότητα [προαιρετικά], ΑΦΜ [για έκδοση τιμολογίου]) είναι απαραίτητα και αναγκαία για την παροχή των συμφωνημένων υπηρεσιών και δεν υφίστανται καμία περαιτέρω επεξεργασία.

Ο Πάροχος δεν συλλέγει ούτε αποθηκεύει τραπεζικά δεδομένα κατά τις συναλλαγές των χρηστών με κάρτα ή άλλο μέσο πληρωμής. Οι συναλλαγές ολοκληρώνονται στο περιβάλλον της συνεργαζόμενης τράπεζας. Ο Πάροχος δεν συλλέγει ούτε αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα τωνχρηστών κατά τις συναλλαγές μέσω PayPal.

8.2. Ποια δικαιώματα έχει ο Χρήστης σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων του;

Ο Χρήστης μπορεί να ασκήσει, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα: το δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθει ποια δεδομένα του επεξεργάζεται ο Πάροχος, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους), διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες τωνδεδομένων), διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη - διαγραφή τους από τα αρχεία του Παρόχου, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη), περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κ.λπ.). Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για τον Χρήστη, με την αποστολή σχετικής επιστολής ή e-mail στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, εκτός αν επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου έχουν για τον Πάροχο διοικητικό κόστος, οπότε ο Χρήστης θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος. Εφόσον ο Χρήστης ασκήσει οποιαδήποτε από τα δικαιώματά του αυτά, ο Πάροχος θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του εν λόγω αιτήματος εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, και εν τέλει θα ενημερώσει είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.

Πέραν αυτών, ο Χρήστης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να εναντιωθεί στην επεξεργασία των ΔΠΧ και ΕΔΠΧ του για τους σκοπούς της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, ανακαλώντας της συγκατάθεσή του. Ωστόσο, αυτό θα οδηγήσει σε λήξη της σύμβασής του Χρήστη και σε μη παροχή υπηρεσιών από τον Πάροχο, επειδή (σύμφωνα και με όσα προαναφέρθηκαν) καμία υπηρεσία δενλειτουργεί χωρίς επεξεργασία των ΔΠΧ ή/και των ΕΠΔΧ του Χρήστη (υποκειμένου των δεδομένων).

8.3. Πώς διασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων του Χρήστη;

Η ασφάλεια των δεδομένων είναι για τον Πάροχο απόλυτη δέσμευση. Για να επιτευχθεί αυτό εφαρμόζονται όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά (κρυπτογράφηση, ανωνυμοποίηση κ.λπ.) και οργανωτικά μέτρα.

 

9. Εφαρμοστέο δίκαιο – Δωσιδικία

9.1. Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεών τους, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

9.2 Ο Πάροχος επιθυμεί οποιεσδήποτε διαφορές τυχόν προκύψουν από τη χρήση ή/και ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων  Όρων Χρήσης, να επιλύονται φιλικά και εξωδικαστικά. Στο πλαίσιο αυτό, ο Χρήστης δύναται σε κάθε περίπτωση να επικοινωνήσει απευθείας με τον Πάροχο στην ηλεκτρονική διεύθυνση kalliakoud.k@gmail.com

Σε αντίθετη περίπτωση αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση, κάθε διαφορά από τους παρόντες όρους χρήσεως εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

bottom of page